نفت تهران 1-استقلال 2 (97/01/09)   (تعداد عکس : 133)

توضیح هفته 26-دوره 17(فصل 96-97)-پنج شنبه نهم فروردین ماه 1397-ساعت 15:00-ورزشگاه تختی تهران-نفت تهران 1-استقلال 2