پیشکسوتان پرسپولیس (97/07/07)   (تعداد عکس : 45)

توضیح تمرین پیشکسوتان پرسپولیس،ساعت 15:30،مجموعه ورزشی شهدای طرشت،شنبه هفتم مهر 1397