پرسپولیس 0-سپاهان 0 (98/02/06)   (تعداد عکس : 178)

توضیح هفته 27-دوره 18(فصل 97-98)- جمعه 6 اردیبهشت ماه 1398-ساعت 20:15-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 0 -سپاهان 0