پرتره بازیکنان تیم ملی 1384   (تعداد عکس : 20)

توضیح پرتره بازیکنان تیم ملی در محل هتل در سال 1384