جلسه تمرینی اکادمی پیوس در تاریخ 96/02/22   (تعداد عکس : 34)

توضیح تمرینات آکادمی پیوس درروز جمعه تاریخ 96/02/22 زیر نظر مستقیم فرشاد پیوس در ورزشگاه شهید کشوری-برای سفارش چاپ در سایز بزرگ با مدیریت فروش تماس بگیرید(به قسمت تماس با ما در صفحه اول مراجعه کنید)،برای خرید از سایت به قسمت راهنمای خرید مراجعه نمائید.