جلسه تمرینی اکادمی پیوس در تاریخ 96/03/19   (تعداد عکس : 36)

توضیح تمرینات آکادمی پیوس درروز جمعه تاریخ 96/03/19 زیر نظر مستقیم فرشاد پیوس در ورزشگاه شهید کشوری-برای سفارش چاپ در سایز بزرگ با مدیریت فروش تماس بگیرید(به قسمت تماس با ما در صفحه اول مراجعه کنید)،برای خرید از سایت به قسمت راهنمای خرید مراجعه نمائید.