تمرین پرسپولیس ( 96/07/12)   (تعداد عکس : 66)

توضیح تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 16:00 روز 4 شنبه 12 مهر ماه 1396 در ورزشگاه شهید کاظمی بدون حضور ملی پوشان تمرین کرد.