تمرین تیم ملی فوتبال (96/08/13)   (تعداد عکس : 91)

توضیح تمرین تیم ملی فوتبال ایران در روز شنبه سیزدهم آبان ماه 1396از ساعت 11:00 در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی .