بازی دوستانه

پرسپولیس  -پاراگ  (94/10/27) - مهدی طارمی,
  • دسته بازی دوستانه
  • آلبوم پرسپولیس -پاراگ (94/10/27)
37 عکس
پرسپولیس 1 -پاراگ 3 (95/10/18) - محمد انصاری,مهدی طارمی,رامین رضائیان,محسن ربیع خواه,حسین ماهینی,وحید امیری,محسن مسلمان,فرشاد احمدزاده,کمال کامیابی نیا,
  • دسته بازی دوستانه
  • آلبوم پرسپولیس 1 -پاراگ 3 (95/10/18)
84 عکس
پرسپولیس 4-چوکای تالش 1(07/10/98) - کمال کامیابی نیا,محمد نادری,کیوان محمدنژاد,
  • دسته بازی دوستانه
  • آلبوم پرسپولیس 4-چوکای تالش 1(07/10/98)
162 عکس
بیشتر